Kiện toàn lãnh đạo công đoàn trường
Kiện toàn lãnh đạo công đoàn trường

 Với mục đích kiện toàn bộ máy, bảo đảm về số lượng và chất lượng Ủy viên BCH Công đoàn Trường, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định, ngày 22/4/2019, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã họp và bầu chức danh Chủ tịch công đoàn Trường

Trang 1/1 | Số bài viết: 2
Chuyên mục tin tức