Quyết định
Quyết định

Về việc phê duyệt tổ chức chù trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia thuộc Chương trình: "Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội", mã số KX.01/16-20, bắt đầu thực hiện từ năm 2018

Trang 1/1 | Số bài viết: 1
Chuyên mục tin tức