Thông báo mở lớp Trung cấp Lý luận Chính trị khóa XVIII năm 2021

Căn cứ Thông báo số 1089/TB-CBQL ngày 06/9/2021 của Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị khóa XVIII năm 2021. Phòng Hành chính, Tổng hợp thông báo tới các đơn vị, cá nhân có yêu cầu tham dự lớp học nộp hồ sơ theo yêu cầu tại Bộ phận Tổ chức cán bộ. Hạn cuối ngày 13/10/2021. Trân trọng./.

Thông báo về việc tổ chức Lớp tập huấn chuyên môn cho nhân viên cứu hộ môn bơi, lặn năm 2021
Thông báo về việc tổ chức Lớp tập huấn chuyên môn cho nhân viên cứu hộ môn bơi, lặn năm 2021

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn chuyên môn cho nhân vien cứu hộ môn bơi, lặn năm 2021

Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn năm 2021
Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn năm 2021

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn năm 2021

Trang 1/3 | Số bài viết: 21
Chuyên mục tin tức