Thông báo về việc tổ chức Lớp tập huấn chuyên môn cho nhân viên cứu hộ môn bơi, lặn năm 2021
Thông báo về việc tổ chức Lớp tập huấn chuyên môn cho nhân viên cứu hộ môn bơi, lặn năm 2021

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn chuyên môn cho nhân vien cứu hộ môn bơi, lặn năm 2021

Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn năm 2021
Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn năm 2021

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn năm 2021

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên (hạng III) tại Bắc Ninh
Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên (hạng III) tại Bắc Ninh

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên (hạng III) tại Bắc Ninh

Trang 1/2 | Số bài viết: 17
Chuyên mục tin tức