Thông báo của Trường Cán bộ quản lý VH,TT,DL mở lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 tại Hà Nội

Thông báo của Trường Cán bộ quản lý VH,TT,DL mở lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 tại Hà Nội. Thời gian đăng ký gửi về Bộ phận TCCB - Phòng Hành chính, Tổng hợp trước ngày 04/5/2023 (Đ/c; Bùi Văn Cương tiếp nhận tổng hợp)

Thông báo của Trường Cán bộ quản lý VH,TT,DL mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2023 tại Hà Nội

Thông báo của Trường Cán bộ quản lý VH,TT,DL mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2023 tại Hà Nội. Thời gian đăng ký gửi về Bộ phận TCCB - Phòng Hành chính, Tổng hợp trước ngày 10/5/2023 (Đ/c; Bùi Văn Cương tiếp nhận tổng hợp)

Thông báo của Trường Cán bộ quản lý VH,TT,DL mở lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2023 tại Hà Nội

Thông báo của Trường Cán bộ quản lý VH,TT,DL mở lớp bồi dưỡng  đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2023 tại Hà Nội. Thời gian đăng ký gửi về Bộ phận TCCB - Phòng Hành chính, Tổng hợp trước ngày 10/5/2023 (Đ/c; Bùi Văn Cương tiếp nhận tổng hợp)

Thông báo của Trường Cán bộ quản lý VH,TT,DL mở các lớp Trung cấp Lý luận chính trị, Lớp Chức danh nghề nghiệp, lớp chuyên viên và chuyên viên chính

 Căn cứ Thông báo số 48/TB-CBQL ngày 31/01/2023 của Trường Cán bộ quản lý VH, TT và DL mở lớp Trung cấp Lý luận chính trị khóa XX năm 2023; Công văn số 809/HVQLGD-TTBD ngày 29/12/2022 về việc mở khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giảng viên đại học và nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng; Công văn số 810/HVQLGD-TTBD ngày 29/12/2022 về việc mở các lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Phòng Hành chính, Tổng hợp thông báo tới các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia đăng ký tại Phòng Hành chính, Tổng hợp (đ/c Lê Thị Thanh Thảo tiếp nhận). Hạn cuối đăng ký vào ngày 16/02/2023. Trân trọng./.

Thông báo mở lớp Trung cấp Lý luận Chính trị khóa XVIII năm 2021

Căn cứ Thông báo số 1089/TB-CBQL ngày 06/9/2021 của Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị khóa XVIII năm 2021. Phòng Hành chính, Tổng hợp thông báo tới các đơn vị, cá nhân có yêu cầu tham dự lớp học nộp hồ sơ theo yêu cầu tại Bộ phận Tổ chức cán bộ. Hạn cuối ngày 13/10/2021. Trân trọng./.

Thông báo về việc tổ chức Lớp tập huấn chuyên môn cho nhân viên cứu hộ môn bơi, lặn năm 2021
Thông báo về việc tổ chức Lớp tập huấn chuyên môn cho nhân viên cứu hộ môn bơi, lặn năm 2021

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn chuyên môn cho nhân vien cứu hộ môn bơi, lặn năm 2021

Trang 1/3 | Số bài viết: 26
Chuyên mục tin tức