THÔNG BÁO VỀ VIỆC GỬI ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN CẤP BỘ, CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Thực hiện công văn số 152/ BVHTTDL-KHCNMT ngày 13/01/2020 về việc hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 - 2022

Viện Khoa học và Công nghệ Thể dục thể thao thông báo tới các đơn vị và cá nhân gửi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp nhà nước năm 2021 - 2022 về Viện Khoa học để tổng hợp.

 
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHCN CẤP CƠ SỞ NĂM 2019

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHCN CẤP CƠ SỞ NĂM 2019

Trang 1/1 | Số bài viết: 2
Chuyên mục tin tức