Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021
Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021

Căn cứ kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2020 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Viện KH&CN TDTT thông báo tới các đơn vị trong Nhà trường về việc đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021...

Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN CS cấp sinh viên 2019; Đăng ký nhiệm vụ và thông qua thuyết minh đề tài KH&CN cấp CS sinh viên năm 2020
Thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN CS cấp sinh viên 2019; Đăng ký nhiệm vụ và thông qua thuyết minh đề tài KH&CN cấp CS sinh viên năm 2020

Căn cứ kế hoạch công tác NCKH năm 2019 - 2020 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-TDTTBN ngày 04/6/2019 về việc cho phép triển khai đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh,

Viện KH&CN TDTT thông báo kế hoạch tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2019 và đăng ký nhiệm vụ, thông qua thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm 2020.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHCN CẤP CƠ SỞ NĂM 2019

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHCN CẤP CƠ SỞ NĂM 2019

Trang 1/1 | Số bài viết: 4
Chuyên mục tin tức