Thông báo việc tiếp tục triển khai tổ chức thi theo hình thức đào tạo trực tuyến

Căn cứ tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp; căn cứ kế hoạch học tập năm học 2021-2022. Nhà trường thông báo tới các đồng chí cán bộ Khoa, giảng viên bộ môn theo dõi thực hiện để hoàn thành kế hoạch đào tạo

Quyết định thành lập danh sách cán bộ, giảng viên tham gia công tác tổ chức thi kết thúc học phần năm học 2020-2021

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-TDTTBN ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học TDTT Bắc Ninh ban hành danh sách cán bộ, giảng viên tham gia công tác tổ chức thi kết thúc học phần năm học 2020-2021. Danh sách kèm theo:

Trang 1/1 | Số bài viết: 10
Chuyên mục tin tức