Chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo bậc Đại học

10-07-2019 00-00

 

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO & DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ : 941 /QĐ-TDTTBN

  Bắc Ninh,  ngày 22  tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo các ngành Đại học chính quy của

Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh

HIỆU TRƯỞNG

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-BVHTTDL, ngày 06/3/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

Căn cứ nội dung Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số: 405 / QĐ-TDTTBN ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

Căn cứ quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 5/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy;

Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

            Xét đề nghị Thường trực Hội đồng khoa học Đào tạo nhà trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 04 chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo các ngành Đại học chính quy của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh gồm:

  1. Chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo ngành Giáo dục thể chất
  2. Chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo ngành Huấn luyện thể thao
  3. Chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo ngành Quản lý Thể dục thể thao
  4. Chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo ngành Y sinh học Thể dục thể thao

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ năm học 2016 - 2017. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn và các đơn vị trong Trường Đại học TDTT Bắc Ninh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu (B/c)

- Các đơn vị (T/h)                                                                   (đã ký)

- Lưu VT, ĐT (T60).                                                            GS.TS Nguyễn Đại Dương

 

 Toàn bộ chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo xem chi tiết tại đây

Chuyên mục tin tức