Hướng dẫn thực hiện việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập, hỗ trợ chi phí học tập và miễn, giảm học phí đối với sinh viên

02-07-2019 00-00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

        Bắc Ninh, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN VIỆC XÉT, CẤP HỌC BỔNG

KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỖ TRỢ CHI PHÍ  HỌC TẬP

 VÀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN

 

PHẦN I

HƯỚNG DẪN

 XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

 

 

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;                                                                                                                                                

Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT- BGDĐT ngày 01tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 2 tại Quyết định số 44/2007/QĐ – BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên;

Căn cứ Quyết định số: 28/VBHN-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Phòng Công tác HSSV hướng dẫn việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên như sau.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Sinh viên đang theo học hệ chính quy bậc đại học, cao đẳng, liên thông tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh có kết quả học tập, rèn luyện đạt loại khá trở lên. 

Sinh viên thuộc diện hưởng chính sách miễn, giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập theo quy định hiện hành nếu đủ điều kiện về kết quả học tập, rèn luyện vẫn được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập (HB KKHT) như những sinh viên khác.

Không áp dụng đối với các trường hợp: Bằng đại học thứ hai; Vừa làm vừa học.        

2. Thời gian xét và cấp học bổng:

- Xét HB KKHT học kỳ I trước ngày 15/9 và học kỳ II sau ngày 15/3.

- HB KKHT được cấp 10 tháng trong 1 năm học và cấp theo 02 học kỳ:  Học kỳ I từ tháng 8,9,10,11,12, học kỳ II từ tháng 02,3 4 5,6.

II.TIÊU CHUẨN XÉT, MỨC VÀ QUỸ HỌC BỔNG

1. Tiêu chuẩn xét.

- Kết quả rèn luyện: Sinh viên có điểm rèn luyện đạt từ loại khá trở lên. Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng, trong trường hợp bị kỷ luật trước đó, nếu thời gian có hiệu lực kỷ luật nằm trong thời gian xét cấp học bổng cũng không thuộc đối tượng xem xét.

- Kết quả học tập: - Sinh viên có điểm học tập đạt từ loại khá trở lên, chỉ lấy điểm thi, kiểm tra hết môn học lần thứ nhất, trong đó không có môn nào không đạt.

2. Mức và quỹ học bổng:

...

Chi tiết toàn bộ hướng dẫn

Chuyên mục tin tức