Lịch công tác tuần 04

11-02-2022 22-26

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

       KHOA KIẾN THỨC CƠ BẢN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

Từ ngày  24/1/2022  đến ngày 30/1/2022 Học kỳ II   - Năm học: 2021 - 2022

Quản lý và điều hành hoạt động: Th.s Lê Cảnh Khôi

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức danh

Nội dung công việc

Thứ

Các công việc cụ thể trong tuần

1.

TRƯỞNG KHOA

ThS. Lê Cảnh Khôi

-Phụ trách chung.

-Phụ trách chuyên môn Bộ môn Tâm lý, Giáo dục TDTT

-Tham gia giảng dạy các học phần: TLH TDTT, TLHLT, GDH TDTT, GDHĐC, TLHĐC, GTSP.

2

9h: Giao ban trường A2

3

Quản lý chung

4

Quản lý chung

5

Quản lý chung

6

Quản lý chung

7

 

CN

 

2.

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. Lê Việt Hùng

(-Phụ trách công tác NCKH của Khoa.

-Phụ trách chuyên môn Bộ môn LLĐC

-Tham gia giảng dạy các học phần: Đường lối CM của ĐCSVN, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin)

2

Giải quyết các công việc hành chính

3

Giải quyết các công việc hành chính

4

Giải quyết các công việc hành chính

5

Giải quyết các công việc hành chính

6

Giải quyết các công việc hành chính

7

 

CN

 

3.

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. Hoàng Thị Tuyết

(-Phụ trách công tác hành chính của Khoa.

-Tham gia giảng dạy các học phần: Toán thống kê, Đo lường thể thao, Tin học)

2

Giải quyết các công việc hành chính

3

Giải quyết các công việc hành chính

4

Giải quyết các công việc hành chính

5

Giải quyết các công việc hành chính

6

Giải quyết các công việc hành chính

7

 

CN

 

4.

CHUYÊN VIÊN

ThS. Vũ Công Duẩn

(- Trợ lý CNTT của Khoa, Giáo vụ khoa

-Tham gia giảng dạy các học phần: Tin học)

2

Giải quyết các công việc hành chính

3

Giải quyết các công việc hành chính

4

Giải quyết các công việc hành chính

5

Giải quyết các công việc hành chính

6

Giải quyết các công việc hành chính

7

 

CN

 

 

GIẢNG VIÊN

ThS. Nguyễn Xuân Giang

(- Văn thư của Khoa)

2

Giải quyết các công việc hành chính

3

Giải quyết các công việc hành chính

4

Giải quyết các công việc hành chính

5

Giải quyết các công việc hành chính

6

Giải quyết các công việc hành chính

7

Giải quyết các công việc hành chính

CN

 

 

Chuyên mục tin tức