Lịch công tác tuần 18

29-11-2021 09-35

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

     TRUNG TÂM GDQPAN

 

                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

                                          Từ ngày 29/11 đến ngày 5/12/2021

TT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Ban Giám đốc

(GS.TS:Nguyễn Văn Phúc-GĐ

TS: Nguyễn Văn Hòa – P.GĐ

Đại tá. Lê Danh Nam - PGĐ)

* Điều hành toàn bộ công việc tại Trung tâm

- Điều hành công tác đào tạo chương trình môn học GDQPAN

- Điều hành, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid 19

- Thứ 2: 9h30: Họp Đảng ủy

+ 14h: Họp bí thư các chi bộ (A2)

+ 14h: Làm việc với Đại học Dược Hà Nội

  2.

       Phòng Đào tạo,QLSV

   (Đại tá Nguyễn Ngọc Thành)

* Tham mưu BGĐ về công tác Đào tạo, công tác QLSV

- Rà soát kế hoạch đào tạo GDQPAN đối với các trường liên kết.

- Họp trao đổi về công tác kế hoạch đào tạo các khóa tiếp theo

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid 19

3.

Phòng Hành chính

Tổ chức

(ThS. Nguyễn Thị Hiền)

* Tham mưu BGĐ về công tác hành chính, Tổ chức, văn thư

- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ

- Phân lịch trực đối với cán bộ Trung tâm

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid 19

Phối hợp với các phòng ban trong công tác Hành chính.

4.

Phòng Hậu cần,TC-KT

(ThS: Nguyễn Ngọc Khôi)

* Tham mưu BGĐ về công tác Hậu cần, TC-KT

- Rà soát, bảo dưỡng cơ sở vật chất phụ trách quản lý

- Họp phòng về công tác chuyên môn

Phối hợp với các phòng ban trong công tác hậu cần.

    5.

Ban Thanh tra, Pháp chế

* Tham mưu BGĐ công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nội quy, quy chế, kế hoạch, chương trình hoạt động GDQPAN của trung tâm. Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về GDQPAN

6.

Khoa Quân sự, Chính trị

(Đại tá: Phạm Ngọc Tuấn

Đại tá. Trần Văn Hải)

* Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học  GDQPAN, Xây dựng chương trình chi tiết Quân sự,Chính trị: Giáo viên biên soạn giáo án, bài giảng, tài liệu tham khảo; tham gia biên soạn giáo trình, giáo khoa.

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch

7

Khung Quản lý học viên

  

- Rèn luyện phương pháp quản lý học viên

- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch

Chuyên mục tin tức