LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM 2022

06-06-2022 14-43

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM 2022

Từ ngày 06/6đến 12/06/2022

TT

Họ và tên

Nội dung công việc

1

Phạm Tuấn Dũng

(Trưởng phòng)

- Điều hành các công việc của phòng.

- Thứ 2: 2h00 Họp giao ban

- Thứ 3: 16h00 Họp phòng

- Thứ 5: 9h00 Họp xét học bổng và khen thưởng sv k54

- Quản lý công tác học sinh, sinh viên

2

Hoàng Nam

(Chuyên viên)

Thực hiện công tác hành chính của khóa học sinh viên

- Trực phòng 2.4.6

- Thứ 3: 16h00 Họp phòng.

- Thứ 5: 9h00 Họp xét học bổng và khen thưởng sv k54

- Quản lý hồ sơ sinh viênKhóa 55; 57

3

Nguyễn Thị Hằng

(Chuyên viên)

Thực hiện công tác hành chính của khóa học sinh viên

- Trực phòng 3.5

- Thứ 3:  16h00 Họp phòng.

- Quản lý hồ sơ sinh viên Khóa 54; 56

 

 

Chuyên mục tin tức