Lịch công tác tuần 32

07-11-2021 15-18

 

Từ ngày  08/11/2021   đến ngày   14 /11/ 2021

TT

Họ và tên

Nội dung công việc

1

TS. Trần Trung

Trưởng phòng

Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám Hiệu thực hiện công tác Đào tạo đaị học, sau đại học, các lớp bồi dưỡng, quản lý khoa học và hợp tác quốc tế.

Trực tiếp phụ trách:

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về các mặt công tác của đơn vị;

- Điều hành chung các mảng công việc: Đào tạo, Tại chức, Sau đại học, Quản lý khoa học, Hợp tác quốc tế

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tuyển sinh, công tác phát triển đề án, chương trình đào tào;

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản hành chính liên quan đến chức năng, nhiệm vụ khi được ủy quyền

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ (Tuần, tháng năm), báo cáo đột xuất theo công việc được phân công với Ban Giám hiệu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

I

Bộ phận Đào tạo

 

1

PGS.TS.Ngô Trang Hưng

Phó trưởng Phòng

Giúp việc trưởng phòng thực hiện các công việc:

- Tổ chức, quản lý đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy;

- Xây dựng nội quy, quy chế giảng dạy và học tập và các quy định liên quan công tác đào tạo;

- Quản trị phần mềm quản lý đào tạo của nhà trường;

- Quản lý chương trình chi tiết, đề cương chi tiết các môn học trong chương trình đào tạo đại học, cao đẳng trong nhà trường.

- Quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh;

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ (Tuần, tháng năm), báo cáo đột xuất theo công việc được phân công;

- Thừa uỷ quyền của Trưởng phòng ký các văn bản hành chính liên quan đến chức năng, nhiệm vụ khi được ủy quyền;

- Soạn thảo, tra soát các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

2

Nguyễn Đình Chung

Chuyên viên

- Thực hiện các công việc chuyên môn

3

Ngô Xuân Mạnh

Chuyên viên

- Thực hiện các công việc chuyên môn

4

Đào Hồng Hà

Chuyên viên

- Thực hiện các công việc chuyên môn

5

Nguyễn Thị Luật

Chuyên viên

- Thực hiện các công việc chuyên môn

6

Dương Hải Nam

Chuyên viên

- Thực hiện các công việc chuyên môn

7

Phạm Thanh Tùng

Chuyên viên

- Thực hiện các công việc chuyên môn

II

Bộ phận Sau Đại học, Tại chức

 

1

ThS. Nguyễn Thu Hường

Phó Trưởng phòng

Giúp việc Trưởng phòng và thực hiện các công việc:

- Tổ chức, quản lý đào tạo Sau đại học; Các lớp bồi dưỡng;

- Xây dựng và quản lý chuẩn đầu ra, chương trình, kế hoạch đào tạo Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh;

- Lập dự toán kinh phí, thu, chi và hoàn thiện hồ sơ thu chi của bộ phận Sau đại học theo đúng quy định;

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ (Tuần, tháng năm), báo cáo đột xuất theo công việc được phân công;

- Thừa uỷ quyền của Trưởng phòng ký các văn bản hành chính liên quan đến chức năng, nhiệm vụ khi được ủy quyền;

- Soạn thảo, tra soát các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

2

Nguyễn Thế Dũng

Chuyên viên

Thực hiện các công việc chuyên môn

3

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên

Thực hiện các công việc chuyên môn

4

Nguyễn Kim Xuân

Chuyên gia

5

Nguyễn Việt Cường

Học Nghiên cứu sinh tại Trung Quốc

III

Bộ phận quan hệ quốc tế

 

1

Nguyễn Thị Lan Anh

Phó Trưởng phòng

Thực hiện các công việc:

- Xây dựng, quản lý và thực hiện kế hoạch quan hệ hợp tác quốc tế;

- Trực tiếp trao đổi thông tin với đối tác nước ngoài để phục vụ cho đoàn vào và ra của Nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị lên kế hoạch và tổ chức thực hiện cho đoàn vào và ra của nhà Trường.

- Quản lý thông tin, tài liệu, hồ sơ về các hoạt động hợp tác quốc tế.

- Đầu mối tham mưu, xây dựng và tổ chức triển khai các hoạt động phát triển thương hiệu của Trường ở ngoài nước.

- Liên lạc các đối tác quốc tế trong công tác liên kết đào tạo, nghiên cứu, trao đổi sinh viên và giảng viên;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài;

- Tổng hợp, báo cáo các hoạt động liên quan tới công tác đối ngoại.

- Cập nhật thông tin, liên lạc và làm báo cáo hàng năm với Bộ Giáo dục & Đào tạo về công tác quản lý lưu học sinh;

- Thực hiện công tác hành chính cho các đơn vị và cá nhân liên quan công tác xuất, nhập cảnh

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

2

Phạm Thanh Long

Chuyên viên

Thực hiện các công việc chuyên môn

Chuyên mục tin tức