Lịch công tác Tuần 32

05-03-2022 17-41

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:32

Từ ngày 07/3 đến 13/3 năm 2022

Học kỳ 2:  Năm học 2021 - 2022

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

 

ThiPT55GD

BĐ,CL,BR,CV – Trường , Tú

CS55HL

V2 – Đăng

V3 – Q,Anh

V4 – Hưng

CS56HL

V4 – Hiền

(Trực tuyến)

CS57GD

V4 – Nam

 

CS57HL

V1 - Hiền

(Trực tuyến)

V2 – Đăng

V4 – Nam

 

CS56HL

V1 – Hiền

(Trực tuyến)

CS57GD

V4 – Nam

CS55HL

V2 – Đăng

V3 – Tú

(Trực tuyến)

V4 – Hưng

 

 

3+4

CS54HL

V4 – Hưng

CS55GD

V1 – Hiền

(Trực tuyến)

CS56HL

V1 – Trường

(Nam trợ giảng)

CS54HL

V4 – Hưng

ThiPT55GD

ĐK,BL,BB – Tú, Trường,

CS57HL

V2 – Đăng

V4 – Nam

CS54HL

V4 - Hưng

CS54HL

V4 – Hưng

CS55GD

V1 – Hiền

(Trực tuyến)

  CS56GD

V2 – Đăng

CS56HL

V4 – Trường

(Nam trợ giảng)

CS54HL

V4 – Hưng

  CS56GD

V2 – Đăng

CS54HL

V4 - Hưng

 

5+6

CS57HL

V1 - Hiền 

(Trực tuyến)

 

ThiPT55GD

TD,VO – Hưng, Tường

ThiPT55YH,QL

Đăng,Tú

CS56GD

V5 – Q.Anh

(Trực tuyến)

 

CS56HL

V4 – Trường

(Nam trợ giảng)

CS56GD

V5 – Q.Anh

(Trực tuyến)

CS56GD

V5 – Q.Anh

(Trực tuyến)

CS56HL

V1 – Hiền

(Trực tuyến)

 

 

7+8

 

ThiPT55GD

BC,QV,GOLD,VẬT

Tú,Hưng

  CS56GD

V2 – Đăng

     

 

 

9+10

 

 

  

 

 

 

 

Trực

Đăng

Hưng

QAnh

Trường

 

 

 

 

 

Giáo viên

Giờ dạy

Ch. Thi

TRƯỜNG

06

3

ĐĂNG

14

1

2

4

HƯNG

16

2

HIỀN

14

0

Q.ANH

6

1

KHÔI

0

 

NAM

6

0

H,ANH

 

 

NGỌC

 

 

TUYẾN

 

 

   Tổng

68

10

GHI CHÚ:54HL V4, 54GD V1,4. 55HL V2,3,4. 55GD V1. 56HL V1,4. 56GD V2,5. . 57GD V4. 57HL V1,2,3,4

Thứ 5(Cả Ngày): Nghiệm thu đề tài KH&CN cơ sở giáo viên, sinh viên năm 2021(E1,E2)

 

 

 

 

 

   TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

 

   TS. LÝ ĐỨC TRƯỜNG               ThS. TRẦN ĐỨC NAM

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức