Lịch công tác tuần 39

25-09-2022 15-54

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 THÁNG 9-10/2022

Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022

Lịch chung: Thứ 2: Họp Viện sau giao ban.  

STT

Họ và tên

Nội dung công việc

1.

ĐINH QUANG NGỌC

Thứ 2: (26/9/2022) - Thứ 6 (30/9/2022): Điều hành chung hoạt động của Viện; Phụ trách công tác quản lý và tổ chức thực hiện các dự án, nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp quốc gia; Quản lý công tác hành chính, tài vụ của Viện; Tư vấn các hoạt động KH&CN cho Nhà trường; Tham gia giảng dạy môn học Bóng rổ và Phương pháp NCKH TDTT; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 2: 14h00: Họp Giao ban; Họp Viện sau giao ban.

2.

ĐINH KHÁNH THU

Thứ 2: (26/9/2022) - Thứ 6 (30/9/2022): Quản lý và tổ chức hoạt động NCKH cấp cơ sở của giáo viên và sinh viên; Phụ trách tổ chức các hội nghị, hội thảo các cấp (Tập trung Hội thảo về Bác Hồ-Tháng 12 ); Phụ trách Ban cố vấn câu lạc bộ sinh viên NCKH; Phụ trách tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học của giáo viên và CLB khoa học sinh viên; Tham gia công tác quản lý và triển khai nhiệm vụ KH&CN các cấp theo sự phân công của Viện Trưởng;  Tư vấn các hoạt động KH&CN cho Nhà trường; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

3.

NGÔ SÁCH THỌ

Thứ 2: (26/9/2022) - Thứ 6 (30/9/2022): Phụ trách hoạt động dịch vụ KH&CN; Phụ trách tổ chức các hội nghị, hội thảo theo các đề tài, dự án KH&CN cấp bộ, cấp quốc gia; Tham gia công tác quản lý và tổ chức triển khai các dự án TCVN theo sự phân công của Viện trưởng; Tham gia công tác quản lý và triển khai nhiệm vụ KH&CN các cấp theo sự phân công của Viện Trưởng; Tư vấn các hoạt động KH&CN cho Nhà trường; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng; Giải quyết công việc chung của Viện; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

4.

PHẠM SƠN NAM

Thứ 2: (26/9/2022) - Thứ 6 (30/9/2022): Quản lý các phòng thí nghiệm; vận hành và bảo dưỡng các thiết bị NCKH của Viện; Quản lý file mềm dữ liệu kết quả nhiệm vụ KH&CN các cấp; Trợ lý thông tin của Viện, đăng tải các thông tin theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Viện; Tham gia các hoạt động dịch vụ KH&CN của Viện; Tham gia tư vấn xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động dịch vụ của Viện. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Viện; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 2: Trực Viện.

5.

NGUYỄN NGỌC TUẤN

Thứ 2: (26/9/2022) - Thứ 6 (30/9/2022): Quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở của cán bộ, giáo viên; Tham gia quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở của sinh viên; Tổng hợp và xây dựng đề xuất khen thưởng cán bộ, giảng viên, sinh viên trong hoạt động KH&CN; Tham gia quản lý và triển khai các dự án TCVN; Trực tiếp phụ trách dự án TCVN 2020-2021; Tham gia tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học; Tham gia Ban cố vấn Câu lạc bộ khoa học sinh viên; Tư vấn đề xuất nhiệm vụ KH&CN các cấp; Tham gia các đề tài, dự án các cấp được phân công; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Viện; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 3: Trực Viện.

6.

NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

Thứ 2: (26/9/2022) - Thứ 6 (30/9/2022): Phụ trách chung các hoạt động liên quan tới Dự án tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN); Trực tiếp phụ trách dự án TCVN 2021-2022; Quản lý hồ sơ và theo dõi việc triển khai nhiệm vụ KH&CN các cấp; Tham gia các đề tài, dự án các cấp theo sự phân công của Viện trưởng; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Viện; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 4: Trực Viện.

7.

TẠ ĐỨC THẠCH

Thứ 2: (26/9/2022) - Thứ 6 (30/9/2022): Quản lý nội dung chuyên môn nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở của sinh viên; Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức các Hội nghị, hội thảo của sinh viên; Phụ trách hoạt động tổng hợp, báo cáo định kỳ theo quy định; Định kỳ thống kê kết quả hoạt động KH&CN của từng thành viên trong Viện; Tham gia thực hiện các đề tài, dự án được phân công; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Viện; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 5: Trực Viện.

8.

ĐỖ THỊ HẠNH

Thứ 2: (26/9/2022) - Thứ 6 (30/9/2022): Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ của Viện theo quy định; Phụ trách soạn thảo các hợp đồng liên kết, dịch vụ KH&CN; Quản lý tài chính và hồ sơ hoạt động thu chi của Viện; Tham gia các hoạt động dịch vụ KH&CN. Trong đó chủ trì việc xây dựng kế hoạch triển khai và thanh quyết toán các hợp đồng liên kết kiểm tra, đánh giá VĐV; Soạn thảo các văn bản theo sự phân công; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Viện; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 6: Trực Viện.

Chuyên mục tin tức