Lịch công tác Tuần 43

21-05-2022 22-04

 

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN:43

Từ ngày 23/5 đến 29/5 năm 2022

Học kỳ 2:  Năm học 2021 - 2022

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

1+2

PTVoHeD2

Trường

ThiL1CS56HL

V1 – Hiền, Đăng

V4 – Tú, Hưng

CS57GD

V4 – Nam

PTVoHeD2

Trường

ThiL1CS55HL

V2 – Đăng,

V3 – Tú,

V4 –, Hưng

CS57HL

V2 – Q.Anh

V4 – Nam

V1 – Hiền

PTVoHeD2

Trường

CS57GD

V4 – Nam

PTVoHeD2

Trường

CS57HL

V2 – Đăng

V4 - Nam

 

ThiL1PTVoHeD2

Trường, Tú

3+4

ThiL1CS56GD

V2 – Đăng, Hiền

PTVoHeD2

Trường

CS57HL

V2 – Đăng

V4 – Nam

CS55GD

V1 - Hièn

PTVoHeD2

Trường

CS57GD

V4 – Nam

CS55GD

V1 – Hiền

PTVoHeD2

Trường

PTVoHeD2

Trường

ThiL1CS55GD

V1 – Hiền, Q.Anh

 

 

5+6

CS57HL

V1 – Hiền

CS55GD

V1 - Khôi

CS4HeD2

Hưng

CS4HeD2

Hưng

ThiL1CS56GD

V5 – Q.Anh, Hiền

CS4HeD2

Hưng

CS4HeD2

Hưng

CS57HL

V1 – Khôi

CS4HeD2

Hưng

CS4HeD2

Hưng

CS4HeD2

Hưng

7+8

CS4HeD2

Hưng

CS55GD

V1 – Hiền

CS4HeD2

Hưng

CS4HeD2

Hưng

CS4HeD2

Hưng

CS4HeD2

Hưng

CS4HeD2

Hưng

CS4HeD2

Hưng

9+10

 

  

 

 

 

 

 

 

Trực

Đăng

Hưng

QAnh

Trường

 

 

 

 

 

Giáo viên

Giờ dạy

Ch. Thi

TRƯỜNG

16

1

ĐĂNG

4

3

0

3

HƯNG

28

2

HIỀN

10

4

Q.ANH

2

2

KHÔI

4

0

NAM

12

0

H,ANH

 

 

NGỌC

 

 

TUYẾN

 

 

   Tổng

76

13

GHI CHÚ:54HL V4, 54GD V1,4. 55HL V2,3,4. 55GD V1. 56HL V1,4. 56GD V2,5. . 57GD V4. 57HL V1,2,3,4

 

 

 

 

   TRƯỞNG BỘ MÔN                     GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

 

   TS. LÝ ĐỨC TRƯỜNG               ThS. TRẦN ĐỨC NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức