Lịch công tác Tuần 48

26-11-2022 22-04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

 

KHOA HUẤN LUYỆN THỂ THAO

Từ ngày 28-11-2022 đến ngày 04-12-2022

 

 

 

Học kỳ I – Năm học 2022-2023

 

 

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ

Các công việc cụ thể

1

TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Xuân Trãi

Phụ trách chung

T2

Quản lý chung

T3

Quản lý chung

8h30: Họp cán bộ chủ chốt (A2)

14h00: Họp Bí thư các chi bộ (A2)

T4

Quản lý chung

8h30: Họp triển khai kế hoạch tập luyện đội tuyển các môn chuyên ngành (A2)

T5

Quản lý chung

T6

Quản lý chung

T7

 

CN

 

2

PHÓ TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. Ngô Hải Hưng

Phụ trách công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

T2

Quản lý chung

T3

Quản lý chung

T4

Quản lý chung

T5

Quản lý chung

T6

Quản lý chung

T7

 

CN

 

3

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. Trần Thị Hồng Việt

Phụ trách văn phòng khoa

T2

Quản lý chung

T3

Quản lý chung

9h00: Họp Đảng ủy (A2)

T4

Quản lý chung

T5

Quản lý chung

T6

Quản lý chung

T7

 

CN

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Giảng viên

TS. Đỗ Tiến Thân

Phụ trách công nghệ thông tin

Cố vấn học tập khóa ĐH 55

 

T2

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T3

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T4

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T5

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T6

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

T7

 

CN

 

5

Giảng viên

ThS. Nguyễn Phương Thảo

Phụ trách công tác văn thư

Cố vấn học tập khóa ĐH 58

T2

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T3

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T4

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T5

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T6

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

T7

 

CN

 

6

Chuyên viên

ThS. Vũ Thị Thu Hiền

Giáo vụ khoa

Cố vấn học tập khóa ĐH 57

T2

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T3

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T4

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T5

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T6

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T7

 

CN

 

7

Chuyên viên

ThS. Ngô Hữu Thành

 

T2

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T3

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T4

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T5

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T6

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T7

 

CN

 

8

Giảng viên

Th.S. NGUYỄN TRUNG KIÊN

Cố vấn học tập khóa ĐH 56

T2

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T3

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T4

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T5

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T6

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên.

T7

 

CN

 

Chuyên mục tin tức