Quy định về việc miễn, giảm tiền ở ký túc xá

28-10-2019 11-05

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

            Bắc Ninh, ngày  06 tháng 09 năm 2019

QUY ĐỊNH

V/v miễn, giảm tiền ở Ký túc xá

(Ban hành kèm theo Quyết định Số: 909  ngày 06 tháng 09 năm 2019)

             Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này được áp dụng đối sinh viên hệ chính quy đang học tập tại trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh.

Điều 2. Đối tượng, hồ sơ miễn, mức giảm tiền ở Ký túc xá

TT

Đối tượng

Hồ sơ

                                                 Miễn tiền ở ký túc xá

1.

Sinh viên tham gia đội thanh niên xung kích (TNXK) ở khu nội trú hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Đơn xin tham gia vào đội TNXK

- Quyết định thành lập đội TNXK của Đoàn thanh niên.

2.

Sinh viên mồ côi cả Cha, Mẹ không nơi nương tựa

- Đơn xin miễn, giảm tiền ở KTX;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy xác nhận mồ côi cả Cha, Mẹ do UBND cấp xã, phường, huyện, thị xã xác nhận.

3.

Sinh viên là người dân tộc thiểu hộ nghèo và cận nghèo

- Đơn xin miễn, giảm tiền ở KTX;

- Bản sao giấy khai sinh (Công chứng)

- Bản sao sổ hộ khẩu của gia đình (Công chứng)

- Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo

 Giảm 50% tiền ở ký túc xá

1.

Sinh viên là con thương binh, liệt sĩ hoặc người hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động từ 81% trở lên.

- Đơn xin miễn, giảm tiền ở KTX;

- Bản sao giấy khai sinh (Công chứng);

- Bản sao giấy chứng nhận hoặc thẻ thương bệnh binh của bố hoặc mẹ (Công chứng)

2.

Sinh viên dân tộc kinh thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

- Đơn xin miễn, giảm tiền ở KTX;

- Bản sao giấy khai sinh (Công chứng)

- Bản sao giấy chứng nhận (Sổ) hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND cấp xã, phường, huyện, thị xã xác nhận.

 

3

Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn (theo quy định của thủ tướng chính phủ)

- Đơn xin miễn, giảm tiền ở KTX;

- Bản sao giấy khai sinh (Công chứng)

- Bản sao giấy chứng nhận vùng đặc biệt khó khăn do UBND cấp xã, phường, huyện, thị xã xác nhận

4

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên

- Đơn xin miễn, giảm tiền ở KTX;

- Bản sao giấy khai sinh (Công chứng)

- Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của bố/mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp (Công chứng)

     
     

           Điều 3. Quy trình xét miễn, giảm tiền ở ký túc xá

1. Sinh viên làm đơn xin miễn, giảm tiền ở KTX (Mẫu đơn được BQL KTX cấp theo quy định. Kèm theo các giấy tờ liên quan;

2. Trong vòng 20 ngày kể từ ngày bắt đầu mỗi học kỳ, sinh viên hoàn thiện hồ sơ và nộp về phòng Công tác Học sinh, Sinh viên (qua BQL KTX);

3. BQL KTX tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của sinh viên báo cáo lãnh đạo phòng;

4. Nhà trường họp xét và ra Quyết định công nhận danh sách sinh viên được miễn, giảm tiền ở KTX theo từng học kỳ.

Trong học kỳ xét, nếu sinh viên vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nội quy KTX từ mức khiển trách trở lên thì không được hưởng chế độ miễn, giảm.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Quy định này được áp dụng từ năm học 2019 - 2020 và chỉ áp dụng cho 2 học kỳ chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị phản ánh với Phòng Công tác HSSV để trình Ban Giám hiệu xem xét, giải quyết./.

  

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

 

Chuyên mục tin tức