Quyết định, Quy định, mẫu đơn xin miễn giảm ký túc xá

28-10-2019 11-20

 

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 909 / QĐ - TDTTBN 

            Bắc Ninh, ngày   06  tháng  9  năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định miễn, giảm tiền ở Ký túc xá sinh viên

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

Căn cứ Quyết định số: 3655/QĐ - BVHTTDL ngày 01/10/2018 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 70 /2014/QĐ- TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ – TDTTBN ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học TDTT Bắc Ninh về việc ban hành quy định công tác quản lý sinh viên trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Phòng Công tác học sinh, sinh viên.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định miễn, giảm tiền ở ký túc xá sinh viên trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, áp dụng cho sinh viên hệ đại học chính quy từ năm học 2019 – 2020.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên; phòng Hành chính Tổng hợp; các Khoa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- BGH (Để báo cáo).                                                                           (Đã ký)

- Điều 3 (Để thực hiện);

- Lưu VT, CTHSSV. (VH15)

                                                    PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc                             

                                                                                     

 

Quy định miễn giảm học phí

Mẫu đơn xin miễn giảm ký túc xá

 

 

Chuyên mục tin tức