Quyết định thành lập danh sách cán bộ, giảng viên tham gia công tác tổ chức thi kết thúc học phần năm học 2020-2021

24-09-2020 08-32

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-TDTTBN ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học TDTT Bắc Ninh ban hành danh sách cán bộ, giảng viên tham gia công tác tổ chức thi kết thúc học phần năm học 2020-2021. Danh sách kèm theo:

Chuyên mục tin tức