THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 08

18-09-2021 19-41

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 08

(Từ 20/09/2021 đến 24/09/2021)

 

HỌC KỲ I                 NĂM HỌC 2021 – 2022

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

 

 

CS54 GDTC(GA22)

M.Phương+Hùng

CS54 GDTC(GA23)

M.Phương+Thủy

CS54 GDTC(GA24)

M.Phương+H.Phương

CS56 GDTC (GA16)

Hùng+Hiếu

3+4

CS54 HLTT(GA14)

M.Phương+Hùng

 

CS54 HLTT(GA16)

M.Phương+Nga

CS56 GDTC (GA15)

Hùng+Hiếu

 

 

5+6

 

 

CS55 GDTC (GA017)

Thủy+ Hùng

 

 

7+8

CS55 HLTT (GA15)

Thủy+Nga

CS54 GDTC(GA21)

M.Phương+Hùng

CS54 HLTT(GA15)

Thu+H.Phương

CS55 HLTT (GA16)

Thủy+ Hiếu

HỌP BM

(trực tuyến)

CS55 GDTC (GA018)

Thủy+ Hùng

 

*GHI CHÚ:

              - Thứ 4 (22/09), tiết 78: Họp BM (trực tuyến)

GV

Giờ dạy

Coi thi

Hùng

12

 

Hiếu

6

 

Nga

4

 

Hoài Phương

4

 

Thủy

10

 

Mai Phương

12

 

Thu

2

 

Tổng

50

 

TRƯỞNG BM

 

 

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

 GIÁO VỤ BM

 

 

       VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức