THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 12

16-10-2021 17-33

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 12

(Từ 18/10/2021 đến 22/10/2021)

 

HỌC KỲ I                 NĂM HỌC 2021 – 2022

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

 

CS54 GDTC(GA35)

M.Phương+Hùng

CS54 GDTC(GA36)

M.Phương+Hùng

CS54 HLTT(GA25)

Dũng+Thảo

 

CS56 GDTC (GA25)

Hùng+Hiếu

3+4

CS54 HLTT(GA23)

M.Phương+H.Phương

CS56 GDTC(GA23)

Hùng+Hiếu

 

HỌP BM

(trực tuyến)

 

 

5+6

CS54 GDTC (GA34)

M.Phương+Hùng

CS56 GDTC (GA24)

Hùng+Thu

 ĐHĐN K57

Hiếu+Nga+H.Phương

CS55 GDTC (GA26)

Thủy+ Hùng

CS54 GDTC(GA37)

M.Phương+H.Phương

CS54 HLTT(GA26)

Dũng+Thảo

 

CS55 HLTT (GA28)

Thủy+Hùng

7+8

CS55 HLTT (GA26)

Thủy+Thu

CS54 HLTT(GA24)

M.Phương+Hiệp

CS55 GDTC(GA25)

Thủy+Hùng

ĐHĐN K57

Hiếu+Nga+H.Phương

CS55 HLTT (GA27)

Thủy+Nga

 

 

Ghi chú:

              - Thứ 4 (20/10), tiết 34: Họp BM (trực tuyến)

GV

Giờ dạy

Coi thi

Hùng

18

 

Hiếu

8

 

Nga

8

 

Hoài Phương

8

 

Thủy

10

 

Mai Phương

12

 

Thu

4

 

Hiệp

2

 

Dũng

4

 

Thảo

4

 

Tổng

78

 

TRƯỞNG BM

 

 

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

 GIÁO VỤ BM

 

 

       VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức