Thời khóa biểu tuần 13 (43)

24-10-2022 06-29

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH             LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY 

            BỘ MÔN: GOLF                                 Học kỳ: I  -  Năm học: 2022-2023

                                                                                                                       

       TUẦN:     13 (43)   Từ ngày:      24/10/2022               Đến ngày:        29/10/2022                                              

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

1+2

 

 

CS K55 GDTC

HUY

 

CS K57 HLTT

DUNG

PT K4

DUNG

CS K55 HLTT

HUY

 

CS K56 HLTT

DUNG

CS K55 HLTT

HUY

 

PT K5

DUNG

CS K56 HLTT

HUY

 

PT K5

DUNG

 

3+4

CS K56 GDTC

HUY

 

        PT K2

DUNG

CS K57 GDTC

HUY

 

CS K57 HLTT

DUNG

CS K56 GDTC

HUY

 

PT K2

DUNG

PT K6

DUNG

CS K57 GDTC

HUY

 

PT K6

DUNG

 

 

5+6

PT K1

DUNG

PT K3

HUY

 

PT YS

DUNG

 

PT K3

HUY

 

PT YS

DUNG

PT K1

DUNG

PT K4

HUY

 

CS K55 GDTC

DUNG

 

 

7+8

 

 

 

 

 

 

BẢNG THỐNG KÊ GIỜ

TT

Giảng viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Lê Huy

22

00

2

TS. Nguyễn Xuân Hường

0

00

3

ThS Nguyễn Thùy Dung

30

00

 

Tổng

52

00

 

  

 

 

 

TRƯỞNG KHOA

PGS.TS. Trần Kim Tuyến

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Nguyễn Lê Huy

CÁN BỘ THỐNG KÊ

Th.s Nguyễn Thùy Dung

Chuyên mục tin tức