THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14

31-10-2021 12-19

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 14

(Từ 01/11/2021 đến 05/11/2021)

 

HỌC KỲ I                 NĂM HỌC 2021 – 2022

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

CS55 GDTC(GA29)

Thủy+Hiệp

 

PT K57.K1.GD

Nga+Dũng

 

PT K57.K3.YS

Hiếu+Thảo

 

CS57 HLTT

H.Phương+Thu

CS54 GDTC(GA43)

M.Phương+Thu

 

CS57 GDTC

Hùng+Thủy

 

PT K57.K7.HL

Nga+Dũng

CS54 GDTC(GA44)

M.Phương+Hùng

 

CS57 HLTT

H.Phương+Thủy

 

 

CS55 GDTC (GA30)

Thủy+M.Phương

 

CS57 HLTT

Hùng+Hiệp

 

PT K57.K1.GD

Nga+Dũng

 

PT K57.K3.YS

Hiếu+Thảo

CS56 GDTC (GA31)

Hùng+Hiếu

 

PT K57.K7.HL

H.Phương+Hiệp

 

 

 

3+4

CS54 HLTT(KTHP)

M.Phương+Hùng

 

CS56 GDTC(GA29)

Hiếu+Thu

 

PT K57.K2.GD

H.Phương+Dũng

 

PT K57.K4. QL

Nga+Thảo

PT K57.K8.HL

Nga+Dũng

CS57 GDTC

H.Phương+Thủy

PT K57.K2.GD

Nga+ Dũng

 

PT K57.K4.QL

Hiếu+Thảo

CS57 GDTC

Hùng+Thủy

 

PT K57.K8.HL

H.Phương+Hiệp

5+6

CS54 GDTC (GA42)

M.Phương+Hùng

 

PT K57.K5.HL

Hiếu+H.Phương

CS56 GDTC (GA30)

Hùng+Hiếu

 

PT K57.K9.HL

H.Phương+Thu

HỌP BM
(trực tuyến)

CS54 GDTC(GA45)

M.Phương+Hùng

 

PT K57.K5.HL

H.Phương+Thu

CS55 HLTT (GA34)

Thủy+Hùng

 

PT K57.K9.HL

Nga+Hiếu

7+8

CS55 HLTT (GA32)

Thủy+M.Phương

 

PT K57.K6.HL

Hiếu+H.Phương

PT K57.K10.HL

H.Phương+Thu

CS55 HLTT (GA33)

Thủy+Hùng

PT K57.K6.HL

H.Phương+Hiệp

PT K57.K10.HL

Hiếu+Nga

Ghi chú:

              - Thứ 4 (03/11), tiết 56: Họp BM (trực tuyến)

GV

Giờ dạy

Coi thi

Hùng

20

1

Hiếu

20

 

Nga

16

 

Hoài Phương

24

 

Thủy

18

 

Mai Phương

12

1

Thu

12

 

Hiệp

10

 

Dũng

12

 

Thảo

8

 

Tổng

152

 

TRƯỞNG BM

 

 

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

 GIÁO VỤ BM

 

 

       VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức