THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 NĂM HỌC 2021 - 2022

14-02-2022 10-38
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: CẦU LÔNG
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 29
Từ ngày 14 tháng 02 đến 18 tháng 02 năm 2022

HỌC KỲ: II           NĂM HỌC: 2021 - 2022

 

THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2
PHỔ TU 56GDTC K3
ĐỨC+THƯ
CS56HLTT HUYỀN
 
PHỔ TU 56GDTC K4
ĐỨC +THƯ
CS55GDTC
HUYỀN
 
CS57HLTT MINH
 
PHỔ TU 56GDTC K1
ĐỨC +THƯ
 
PHỔ TU 56GDTC K2
ĐỨC +THƯ
3+4
CS57GDTC MINH
 
PHỔ TU 56GDTC K1
ĐỨC+THƯ
CS55HLTT ĐỨC
 
PHỔ TU 56GDTC K2
HUYỀN +THƯ
CS57GDTC MINH
 
PHỔ TU 56GDTC K3
HUYỀN +THƯ
CS56HLTT HUYỀN
CS55HLTT ĐỨC
 
PHỔ TU 56GDTC K4
HUYỀN +THƯ
5+6
CS56GDTC HUYỀN
 
CS57HLTT MINH
 
PHỔ TU 56GDTC K5
ĐỨC +THƯ
PHỔ TU 56GDTC K6
ĐỨC +THƯ
CS56GDTC HUYỀN
 
PHỔ TU 56GDTC K5
ĐỨC +THƯ
 
CS55GDTC
HUYỀN
 
PHỔ TU 56GDTC K6
ĐỨC +THƯ
7+8
 
 
 
 
 
9+10
 
 
 
 
 
Lịch trực BM
 
 
 
 
 

 Ghi chú: - Giảng dạy theo lịch mùa đông: Sáng từ 7h – 11h; Chiều từ 13h30’ – 17h30’

                     
 
Giờ dạy
Coi thi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỞNG BM
 
 
TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đức
22
 
GIÁO VỤ BM
 
 
NGUYỄN VĂN THẠCH
Minh
8
 
Thạch 
0
 
Huyền
18
 
Thư
24
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ
72
 
 
Chuyên mục tin tức