THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 NĂM HỌC 2021 - 2022

07-05-2022 22-00
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: CẦU LÔNG
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 41
Từ ngày 09 tháng 05 đến 13 tháng 05 năm 2022

HỌC KỲ: II           NĂM HỌC: 2021 - 2022

THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
THỨ 7
1+2
 
CS56HLTT THẠCH
CS56GDTC HUYỀN
CS55HLTT ĐỨC
CS55HLTT ĐỨC
 
3+4
 
 
 
 
CS56HLTT THẠCH
 
5+6
HỌC LẠI PTU
CL ĐỢT 1
HUYỀN
HỌC LẠI PTU
CL ĐỢT 1
HUYỀN
HỌC LẠI PTU
CL ĐỢT 1
HUYỀN
CS56GDTC THẠCH
HỌC LẠI PTU
CL ĐỢT 1
HUYỀN
HỌC LẠI PTU
CL ĐỢT 1
HUYỀN
HỌC LẠI PTU
CL ĐỢT 1
HUYỀN
7+8
HỌC LẠI PTU
CL ĐỢT 1
HUYỀN
HỌC LẠI PTU
CL ĐỢT 1
HUYỀN
HỌC LẠI PTU
CL ĐỢT 1
HUYỀN
HỌC LẠI PTU
CL ĐỢT 1
HUYỀN
HỌC LẠI PTU
CL ĐỢT 1
HUYỀN
HỌC LẠI PTU
CL ĐỢT 1
HUYỀN
LỊCH LAO ĐỘNG
LAO ĐỘNG TIẾT 7+8
LAO ĐỘNG TIẾT 7+8
LAO ĐỘNG TIẾT 7+8
LAO ĐỘNG TIẾT 7+8
LAO ĐỘNG TIẾT 7+8
 
Lịch trực BM
Thầy Phương
Cô Thư
Thầy Phương
Cô Huyền
Thầy Thạch
 

 Ghi chú: - Giảng dạy theo lịch mùa hè: Sáng từ 7h – 11h; Chiều từ 14h00’ – 18h00’     

                     
 
Giờ dạy
Coi thi
 
 
 
 
 
 
TRƯỞNG BM
 

 

 
TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đức
4
 
GIÁO VỤ BM
 

 

 
NGUYỄN VĂN THẠCH
Minh
0
 
Thạch 
6
 
Huyền
26
 
Thư
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ
36
 
 
Chuyên mục tin tức