THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 43 NĂM HỌC 2021 - 2022

21-05-2022 21-23
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: CẦU LÔNG
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 43
Từ ngày 23 tháng 05 đến 27 tháng 05 năm 2022

HỌC KỲ: II           NĂM HỌC: 2021 - 2022

THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2
 
THI HP
CS56HLTT THẠCH+HUYỀN
THI HP
CS55HLTT ĐỨC+HUYỀN
CS57HLTT MINH
CS57GDTC MINH
 
3+4
CS57GDTC MINH
CS55HLTT ĐỨC
CS55GDTC
HUYỀN
CS55GDTC
HUYỀN
CS57GDTC MINH
 
THI HP
CS55GDTC
HUYỀN+ĐỨC
5+6
CS57HLTT MINH
CS55GDTC
HUYỀN
 
THI HP
CS56GDTC HUYỀN+ĐỨC
 
CS57HLTT MINH
7+8
 
CS55GDTC
HUYỀN
 
 
 
Lịch trực BM
Thầy Minh
Thầy Thạch
Cô Huyền
Thầy Phương
Cô Thư

 Ghi chú: - Giảng dạy theo lịch mùa hè: Sáng từ 7h – 11h; Chiều từ 14h00’ – 18h00’     

                     
 
Giờ dạy
Coi thi
 
 
 
 
 
 
TRƯỞNG BM
 

 

 
TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đức
2
3
GIÁO VỤ BM
 

 

 
NGUYỄN VĂN THẠCH
Minh
12
 
Thạch 
0
1
Huyền
8
4
Thư
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ
22
8
 

 

Chuyên mục tin tức