THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 46 NĂM HỌC 2021 - 2022

12-06-2022 13-58
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: CẦU LÔNG
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 46
Từ ngày 13 tháng 06 đến 17 tháng 06 năm 2022

HỌC KỲ: II           NĂM HỌC: 2021 - 2022

THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2
CS57HLTT THƯ
CS57GDTC HUYỀN
 
 
THI HP
CS57GDTC MINH+ĐỨC
3+4
CS57GDTC THƯ
CS57HLTT HUYỀN
 
 
THI HP
CS57HLTT MINH+ĐỨC
5+6
 
 
 
 
 
7+8
 
 
 
 
 
Lịch trực BM
Thầy Thạch
Cô Thư
Thầy Minh
Cô Huyền
Thầy Phương

 Ghi chú: - Giảng dạy theo lịch mùa hè: Sáng từ 7h – 11h; Chiều từ 14h00’ – 18h00’     

                     
 
Giờ dạy
Coi thi
 
 
 
 
 
 
TRƯỞNG BM
 

 

 
TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đức
0
2
GIÁO VỤ BM
 

 

 
NGUYỄN VĂN THẠCH
Minh
0
2
Thạch 
0
 
Huyền
4
 
Thư
4
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ
8
4
 

 

Chuyên mục tin tức