Thông báo Kế hoạch nghiệm thu đề tài nhánh thuộc Chương trình KH&CN cấp cơ sở năm 2020 - 2021

13-07-2021 07-53

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TDTT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 7 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch nghiệm thu đề tài nhánh thuộc

Chương trình KH&CN cấp cơ sở năm 2020 - 2021

                      Căn cứ kế hoạch công tác NCKH năm 2020 - 2021 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Viện KH&CN TDTT thông báo tới các đơn vị về kế hoạch nghiệm thu đề tài nhánh thuộc Chương trình KH&CN cấp cơ sở năm 2020 - 2021, cụ thể như sau:

Thời gian

Kế hoạch

Yêu cầu thực hiện

17/8/2021

Tổ chức nghiệm thu đề nhánh thuộc Chương trình KH&CN cấp cơ sở năm 2020 - 2021

- Nộp đơn xin nghiệm thu đề tài về Viện KH&CN TDTT (theo biểu mẫu BM/QT-KHCN-01-11)

- Nộp các sản phẩm khoa học theo thuyết minh đề tài để nghiệm thu gồm: 05 báo cáo tổng hợp, 05 báo cáo tóm tắt, Bài báo khoa học,... thời hạn ngày 06/8/2021

Vậy kính đề nghị các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ kế hoạch để thực hiện!

Ghi chú: Các biểu mẫu được kèm theo Thông báo trên website: www.upes1.edu.vn

Mọi thông tin xin liên hệ Viện KH&CN TDTT: TS. Nguyễn Ngọc Tuấn (Điện thoại DĐ: 0989323737; Địa chỉ email: tuan.dhtdttbn@gmail.com)

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong trường

- website: www.upes1.edu.vn

VIỆN KH&CN TDTT

P. VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PGS.TS. Đinh Khánh Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy đề nghị nghiệm thu 

Chuyên mục tin tức