Thông báo khảo sát các đối tượng về đánh giá chất lượng chương trình, giảng dạy và việc làm của sinh viên năm học 2020 - 2021

01-07-2021 09-43

 

Đánh giá Giảng viên (K54,55,56)

Khảo sát Sinh viên năm cuối đánh giá chất lượng đào tạo (K53)

Chuyên mục tin tức