Thông báo về việc đăng ký xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ năm 2021 của Bộ

24-07-2020 10-19

 

 

Thông báo về việc đăng ký xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ năm 2021 của Bộ

Chuyên mục tin tức