Thông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2019 -2020

27-12-2019 18-03

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2019

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v đánh giá điểm rèn luyện

 học kỳ I năm học 2019 – 2020 đối với sinh viên

 

 

          Kính gửi:

- Các Khoa;

- Các Bộ môn đào tạo chuyên ngành;

- Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.

Thực hiện Quy định công tác quản lý sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 448/QĐ - TDTTBN ngày 15 tháng 5 năm 2017.

Căn cứ kế hoạch học tập học kỳ I năm học 2019 – 2020 đã chuẩn bị kết thúc, để thực hiện tốt công tác đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên.

Phòng công tác học sinh, sinh viên đề nghị các Khoa và bộ môn trực thuộc thực hiện việc đánh giá như sau:

1.   Nội dung đánh giá:

Sinh viên tiến hành thực hiện việc đánh giá và xác định điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2019 – 2020 trên cơ sở các nội dung được quy định tại phần IV của Quy định công tác quản lý sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 448/QĐ - TDTTBN ngày 15 tháng 5 năm 2017.

2.   Thời gian thực hiện đánh giá:

2.1. Sinh viên và các lớp: thực hiện từ ngày ra thông báo đến hết tuần 20.

2.2. Cấp Khoa: thực hiện tuần 21.

2.3. Cấp Trường: xét và công bố kết quả điểm rèn luyện của sinh viên dự kiến tuần 22.

3.   Quy trình đánh giá:

3.1. Sinh viên căn cứ vào kết quả học tập (lấy điểm thi lần 1) và rèn luyện của bản thân, tự đánh giá theo mức điểm chi tiết do Nhà trường quy định (mẫu 1A- phụ lục 1)

3.2. Tổ chức họp lớp bình xét, có giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên ngành tham gia chỉ đạo.

Giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên ngành xác nhận kết quả bình xét rèn luyện của lớp và chuyển hồ sơ lên Hội đồng cấp khoa, gồm:

- Biên bản họp lớp (mẫu 3A- phụ lục 1).

- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên (mẫu 2A- phụ lục 1)

- Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.( (mẫu 1A- phụ lục 1để làm minh chứng).

3.3. Hội đồng cấp khoa (Theo Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của người học ban hanh kèm theo Thông tư số 16/2015 TT-BGĐT và Quy định Công tác quản lý sinh của Trường tại Quyết định số 448/ QĐ-TDTT BN).

a) Thẩm quyền thành lập.

Hội đồng cấp khoa do Trưởng khoa hoặc Phó trưởng khoa được Trưởng khoa ủy quyền ký Quyết định thành lập Hội đồng cấp khoa.

b) Thành phần Hội đồng cấp khoa gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: Trưởng khoa hoặc Phó trưởng khoa được Trưởng khoa ủy quyền.

- Các ủy viên: Trợ lý (cán bộ văn phòng khoa) theo dõi công tác quản lý người học; Các Cố vấn học tập; đại diện Liên chi đoàn thanh niên, Chi hội hoặc Liên chi Hội sinh viên, Ban cán sự lớp.

c) Nhiệm vụ của Hội đồng cấp khoa:

- Có nhiệm vụ giúp Trưởng khoa xem xét, đánh giá chính xác, công bằng, công khai và dân chủ kết quả rèn luyện của từng sinh viên trong ngành học.

Căn cứ vào các quy định hiện hành, trên cơ sở đề nghị của Cố vấn học tập của từng đơn vị lớp học, tiến hành xem xét, đánh giá kết quả rèn luyện của từng lớp, đề nghị Trưởng khoa công nhận đồng thời thông báo 10 ngày để sinh viên biết.

d) Hồ sơ lên Hội đồng cấp Trường gồm có:

- Bảng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên (mẫu 4A- phụ lục 1)

- Biên bản họp hội đồng cấp khoa. (mẫu 5A- phụ lục 1)

4. Công tác phối hợp 

Các đơn vị liên quan; Đoàn TN; Hội sinh viên có trách  nhiệm chuyển minh chứng  của các sinh viên đã tham gia các hoạt động thi đua, sinh hoạt tập thể để giáo viên chủ nhiệm các lớp chuyên nhành tổng hợp và cộng vào điểm rèn luyện theo quy định.

Đề nghị Các khoa và bộ môn trực thuộc triển khai thực hiện nội dung của thông báo ./. 

Lưu ý:

- Sinh viên ở ngoại trú phải đăng ký tạm trú có xác nhận Công an địa phương (theo mẫu).

- Sinh viên ở nội trú phải đăng ký tạm trú có xác nhận ban quản lý KTX sinh viên (theo mẫu).

Những sinh viên không có xác nhận đăng ký tạm trú của Công an địa phương, ban quản lý KTX sinh viên sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

        

Nơi nhận:                                                        

- Như kính gửi;

- BGH (để b/c);

- TT TT-TV (đăng Web);

- Lưu VT, CTHSSV (V.H. 15).

 

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

ThS. Nguyễn Văn Hưng

Các phụ lục

Đơn xin ngoại trú

Đơn xin nội trú

Chuyên mục tin tức