Thông báo về việc gửi đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp nhà nước năm 2021

22-01-2020 00-00

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TDTT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 1 năm 2020

 

THÔNG BÁO

(Về việc gửi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp nhà nước)

 

Thực hiện công văn số 152/ BVHTTDL-KHCNMT ngày 13/01/2020 về việc hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 - 2022

Viện Khoa học và Công nghệ Thể dục thể thao thông báo tới các đơn vị và cá nhân gửi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp nhà nước năm 2021 - 2022 về Viện Khoa học để tổng hợp.

(Phiếu đề xuất theo Phụ lục số 01 của thông tư 16/2015/TT-BVHTTDL)

Lưu ý: Thời hạn nộp đăng ký trước ngày 18/2/2020.

Nơi nhận: Viện KH&CN TDTT (PGS.TS Đinh Khánh Thu - Phó Viện trưởng Viện KH&CN TDTT. ĐT: 0977878707. Email: thutdth73@gmail.com)

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 152/ BVHTTDL-KHCNMT ngày 13/01/2020 về việc hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 - 2022

- Phụ lục số 01 của thông tư 16/2015/TT-BVHTTDL

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TDTT

VIỆN TRƯỞNG

 

 

PGS.TS ĐINH QUANG NGỌC

Links down:

/ckfinder/userfiles/files/Huong%20dan%20Ke%20hoach%20KHCN%202021-2022(1).pdf

/ckfinder/userfiles/files/Phu%20luc%20TT%2016%20.doc

 

 

 

Chuyên mục tin tức