Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2019 tại trường Đại học Cần Thơ "Giải pháp nâng cao giáo dục thể chất và thể dục thể thao Việt Nam trong giai đoạn hiện nay"

31-07-2019 00-00

Toàn bộ thông báo xem tại đây

Chuyên mục tin tức