Thông tin đề tài luận án tiến sĩ Giáo dục học của NCS Phạm Thanh Lương

22-05-2020 00-00

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

 1. Tên luận án: Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động TDTT NK cho học    sinh trung học phổ thông, tỉnh Quảng Ngãi
 2. Chuyên ngành: Giáo dục học 3. Mã số: 9140101
 1. Họ tên NCS: Phạm Thanh Lương
 2. Họ tên người hướng dẫn NCS:

Hướng dẫn 1: TS. Lê Thanh Tùng

Hướng dẫn 2: TS. Lê Hồng Sơn

 1. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
 2. Những kết luận mới của luận án:
  • Đề tài hệ thống hóa, bổ sung và hoàn thiện các kiến thức lý luận về các vấn đề về quan điểm của Đảng, Nhà nước và các vấn đề liên quan tới công tác GDTC và hoạt động TDTT NK cho học sinh THPT, các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động TDTT NK trong các trường THPT  cũng như đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi học sinh THTP... làm căn cứ xác định biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TDTT NK cho học sinh THPT Tỉnh Quảng Ngãi.
  • Xác định và đánh giá thực trang 10 yếu tố ảnh hưởng tới phong trào tập luyện TDTT NK trong các THPT tỉnh Quảng Ngãi thuộc Nhóm yếu tố chủ quan gồm 04 yếu tố và nhóm    các yếu tố khách quan gồm 06 yếu tố, đồng thời đánh giá thực trạng  thể  lực của học sinh  THPT tỉnh Quảng Ngãi cho thấy: Khi phân loại trình độ thể lực của học sinh theo tiêu chuẩn  của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ học sinh chưa đạt tiêu chuẩn còn cao ở cả nam và nữ. Khi so sánh thể lực của học sinh theo mức độ tập luyện TDTT NK cho thấy học sinh tập luyện TDTT NK thường xuyên hơn có trình độ thể lực tốt hơn.
  • Lựa chọn và xây dựng nội dung cụ thể của 08 biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TDTT NK cho học sinh THPT tỉnh Quảng Ngãi thuộc 2 nhóm: Nhóm biện pháp phát huy ưu điểm và khắc phục các hạn chế trong các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động TDTT NK (05 biện pháp) và nhóm biện pháp tăng cường các hoạt động TDTT NK (03 biện pháp).
  • Lựa chọn được 15 tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động TDTT NK thuộc 4 nhóm gồm: Đánh giá mục tiêu GDTC (6 tiêu chí) ; Đánh giá mục tiêu giáo dưỡng thể chất (2 tiêu chí) ;  Đánh giá việc phát triển phong trào TDTT NK (5 tiêu chí) và Đánh giá mục tiêu phát hiện và  bồi dưỡng năng khiếu thể thao (2 tiêu chí). Ứng dụng 08 biện pháp lựa chọn của luận án trong thực tế và đánh giá hiệu quả các giải pháp trên các mặt: Kết quả thực hiện từng biện pháp;    Việc đảm bảo mục tiêu GDTC; Việc đảm bảo mục tiêu giáo dưỡng thể chất; việc đảm bảo mục

 

tiêu phát triển phong trào TDTT NK và việc dảm bảo mục tiêu phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu thể thao. Kết quả cho thấy, các biện pháp đã lựa chọn và xây dựng của đề tài đã có hiệu quả cao trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động TDTT NK  trong các trường THPT trên  địa  bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Người hướng dẫn 1                                           Người hướng dẫn 2                                           Nghiên cứu sinh

 

 

TS. Lê Thanh Tùng                                      TS. Lê Hồng Sơn                                           Phạm Thanh Lương

 

Luận án

Tóm tắt luận án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức