Thông tin đề tài luận án tiến sĩ giáo dục học của NCS Vũ Năng Anh

18-10-2019 00-00

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

1.Tên luận án: Lựa chọn giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý VĐV tại Trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương.

2. Ngành: Giáo dục học

3. Mã số: 9140101

4. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Năng Anh

5. Họ tên người hướng dẫn NCS:  

            Hướng dẫn 1: PGS.TS Bùi Quang Hải

            Hướng dẫn 2: PGS. TS Phạm Đình Bẩm

            6. Cơ sở đào tạo:  Trường ĐHTDTT  Bắc Ninh

            7. Những kết luận mới của luận án:

            - Đề tài đã khái quát được hệ thống lý luận và thực tiễn các giải pháp quản lý VĐV nói chung và VĐV thể thao thành tích cao Hải Dương nói riêng, từ đó đã xác định và lựa chọn được những tiêu chí (nội dung) làm cơ sở để xây dựng các giải pháp quản lý VĐV một cách khoa học, khả thi.

            - Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học đủ độ tin cậy, đề tài đánh giá thực trạng các giải pháp có ảnh hưởng hiệu quả quản lý VĐV tại Trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương từ đó phân tích được những thuận lợi , khó khăn, hạn chế và các nguyên nhân của các giải pháp quản lý tác động  đến hiệu quả đào tạo VĐV tại dơn vị trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN hiện nay.

-Trong quá trình tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp trong luận án, tác giả đã xây dựng lộ trình ứng dụng giải pháp vào thực tế để điều chỉnh và đánh giá hiệu quả ứng dụng. Theo ý kiến đánh giá của một số nhà quản lý, các chuyên gia mà tác giả đã tham khảo đã khẳng định đây là lộ trình khoa học, hợp lý, giúp luận án chủ động hơn trong quá trình áp dụng giải pháp và thu được hiệu quả. Đây cũng là một việc mới trong quá trình tổ chức ứng dụng giải pháp đã lựa chọn và đánh giá hiệu quả của luận án 

            - Quá trình tổ chức ứng dụng giải pháp luận án đã quan tâm tới thời gian, địa điểm , đối tượng ứng dụng của các giải pháp và công tác kiểm tra đánh giá kết quả ứng dụng để thu được hiệu quả cao nhất. Bên cạnh việc chứng minh tính hiệu quả của các giải pháp đã xây dựng  căn cứ và xuất phát từ điều kiện thực tế để khi ứng dụng vào thực tiễn tác giả đã tiến hành điều chỉnh những hạn chế phát sinh trong quá trình áp dụng với 43 tiêu chí của 08 giải pháp đã được các chuyên gia, các nhà quản lý có ý kiến lựa chọn chiếm tỷ lệ 80% trở lên, ở mức độ ưu tiên 1, ưu tiên 2 với cấu trúc nội dung từng giải pháp phù hợp quy định chung để đưa vào thực nghiệm.

- Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá các nội dung (tiêu chí) phản ánh hiệu quả quản lý VĐV, tác giả nghiên cứu ra các nhóm giải pháp cụ thể  có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đào tạo vận động viên thể thao tỉnh Hải Dương. Bước đầu áp dụng thử nhiệm các giải pháp quản lý được lựa chọn có tính đặc thù tại Trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao đã đạt được một số kết quả nhất định trên các mặt và một số kết quả đóng góp mới đối với ngành và chuyên ngành khoa học quản lý TDTT.

            Đây là những kết quả nghiên cứu mới, bổ sung đóng góp vào kho tàng tri thức của ngành TDTT Việt Nam.

 

Người hướng dẫn 1

 

PGS.TS Bùi Quang Hải

Người hướng dẫn 2

 

PGS.TS Phạm Đình Bẩm

Nghiên cứu sinh

 

Vũ Năng Anh


Luận án

Tóm tắt luận án

Đóng góp mới của luận án

Chuyên mục tin tức