TKB_Tuần 44

05-06-2022 22-44
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
KHOA: GIÁO DỤC THỂ CHẤT                    
BỘ MÔN: CỜ TUẦN: 44 TỪ NGÀY: 30/05/2022 ĐẾN NGÀY: 05/06/2022  
            HỌC KỲ: 2   NĂM HỌC: 2021-2022  
  THỨ 2 3 4 5 6 7 CN
TIẾT
1 + 2                          
        C57GDTC                  
                           
        Tùng                  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
3 + 4                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
5 + 6                            
C57GDTC               C57GDTC          
                           
Trường               Trường          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
7 + 8                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
9 + 10                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
TRƯỞNG BỘ MÔN   BẢNG TỔNG HỢP GIỜ   CÁN BỘ XẾP LỊCH
  Trường 4/4 giờ      
          Tùng 2/2 giờ                
                             
                             
                             
                             
Trần Văn Trường              Đàm Công Tùng 
           
Chuyên mục tin tức