TKB_Tuần 53

01-08-2022 06-47
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
BỘ MÔN: CỜ                      
  TUẦN:     53 TỪ NGÀY: 01/08/2022 ĐẾN NGÀY: 07/08/2022  
  HỌC KỲ:     3 NĂM HỌC: 2021-2022          
  THỨ 2 3 4 5 6 7 CN
TIẾT
1 + 2                          
CS57HLTT               CS57HLTT          
                           
Trường               Trường          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
3 + 4                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
5 + 6                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
7 + 8                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
9 + 10                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
TRƯỞNG BỘ MÔN   BẢNG TỔNG HỢP GIỜ CÁN BỘ XẾP LỊCH
  Trường 4/4 Tiết    
                             
                             
                             
                             
                             
Trần Văn Trường            Đàm Công Tùng 
  Tổng: 4/4 Tiết
Chuyên mục tin tức