Thông tin đề tài luận án tiến sĩ giáo dục học của NCS Lê Thị Thanh Thủy

05-07-2019 14-10

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

           

1. Tên luận án: “Nghiên cứu giải pháp phát triển thể lực cho học sinh trung học cơ sở Tỉnh Bắc Ninh”.

2. Chuyên ngành: Giáo dục học

3. Mã số: 9140101

4. Họ tên NCS: Lê Thị Thanh Thủy

5. Họ tên người hướng dẫn NCS:        

Hướng dẫn 1: GS.TS. Nguyễn Đại Dương

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

6. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

7. Những kết luận mới của luận án:

- Đề tài đã hệ thống hóa và các quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác GDTC trong trường học các cấp; các vấn đề lý luận chung về phát triển thể lực của học sinh; những yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển thể lực học sinh cũng như đặc điểm giải phẫu, tâm - sinh lý lứa tuổi học sinh THCS.

- Luận án đã xác định và đánh giá được 13 yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh, làm căn cứ đề xuất các giải pháp phát triển thể lực cho đối tượng nghiên cứu

- Quá trình nghiên cứu đề tài đã lựa chọn và xây dựng được 3 nhóm giải pháp phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh bao gồm 12 giải pháp cụ thể, với đầy đủ những cơ sở khoa học và thực tiễn.  Kết quả ứng dụng các giải pháp đã khẳng định rõ tính hiệu quả trong việc phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả nghiên cứu giải pháp phát triển thể lực cho học sinh trung học cơ sở Tỉnh Bắc Ninh có ý nghĩa khoa học, tính thực tiễn góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển con người toàn diện giúp học sinh học tập tốt, rèn luyện nhân cách và thể lực. Đáp ứng nhu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà tỉnh Bắc Ninh đang thực hiện có hiệu quả

 

Người hướng dẫn 1

 

(đã ký)

GS.TS. Nguyễn Đại Dương

 

 

Tóm tắt luận án

Luận án

Đóng góp mới của luận án

 

Người hướng dẫn 2

 

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

Nghiên cứu sinh

 

                                 (đã ký)

Lê Thị Thanh Thủy

Chuyên mục tin tức