Quyết định về việc cử cán bộ tham gia tổ chức thi và phục vụ kỳ thi Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2019

04-07-2019 00-00

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                               số: 664 /QĐ-TDTTBN                  Bắc Ninh, ngày 02 tháng 07 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử cán bộ tham gia tổ chức thi và phục vụ kỳ thi tuyển sinh

Đại học hệ chính quy năm 2019

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

 

Căn cứ quyết định số 3655/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh;

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giảng viên hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 /01/2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Đề án tuyển sinh Đại học năm 2019 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-TDTTBN ngày 28/02/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học TDTT Bắc Ninh về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2019 của trường Đại học TDTT Bắc Ninh;                             

Căn cứ yêu cầu công tác Tuyển sinh Đại học hệ chính quy của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh,

 

QUYẾT ĐỊNH:      

 

Điều 1. Cử 76 cán bộ của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh trực tiếp tham gia tổ chức thi và phục vụ kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2019.   (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Cán bộ được cử tham gia tổ chức thi và phục vụ kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2019 chịu sự phân công, chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Nhà trường và có trách nhiệm thực hiện đúng quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đề án tuyển sinh của Nhà trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các đồng chí Trưởng các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm, các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/c);

- Như điều 1;

- Lưu VT, ĐT. (M 15)

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA KỲ THI TUYỂN SINH NĂM 2019

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH
(Kèm theo Quyết định số 664 /QĐ-TDTTBN ngày 02 tháng 7 năm 2019)

TT

Họ Tên

Đơn vị

Nhiệm vụ 

1

Nguyễn Văn Phúc

Ban Giám hiệu

Ban chỉ đạo

2

Đặng Văn Dũng

Ban Giám hiệu

Ban chỉ đạo

3

Đỗ Hữu Trường

Ban Giám hiệu

Ban chỉ đạo

4

Nguyễn Văn Nhẫn

Công an tỉnh Bắc Ninh

Ban ANTT

5

Nguyễn Thanh Tùng

Phòng HC, TH

Ban cơ sở vật chất
Ban ANTT, Ban thư ký - TB phách

6

Nguyễn Thọ Hùng

Phòng HC, TH

Ban ANTT

7

Nguyễn Đức Hùng

Phòng HC, TH

Ban ANTT

8

Phạm Thế Quyền

Phòng HC, TH

Ban ANTT

9

Nguyễn Văn Sơn

Phòng HC, TH

Ban ANTT

10

Chu Đức

Phòng HC, TH

Ban ANTT, Ban CSVC - tổ TB, SB, HT

11

Đàm Công Trí

Phòng HC, TH

Ban CSVC

12

Vũ Quang Hiền

Phòng HC, TH

Ban CSVC-Tổ điện, nước

13

Nguyễn Thạc Nghĩa

Phòng HC, TH

Ban CSVC-Tổ điện, nước

14

Nguyễn Văn Phúc

Phòng HC, TH

Ban CSVC-Tổ TB,SB, HT

15

Nguyễn Danh Quân

Phòng HC, TH

Ban CSVC-Tổ TB,SB, HT

16

Chu Minh Tiến

Phòng HC, TH

Ban CSVC-Tổ TB,SB, HT

17

Nguyễn Văn Bách

Khoa GDTC

Ban coi thi - TB năng khiếu

18

Tô Xuân Thục

Khoa GDTC

Ban coi thi - TB năng khiếu

19

Trần Kim Tuyến

Khoa GDTC

Ban coi thi - TB năng khiếu

20

Nguyễn Xuân Trãi

Khoa HLTT

Ban coi thi - TB năng khiếu

21

Lý Đức Trường

Khoa HLTT

Ban coi thi - TB năng khiếu

22

Vũ Quỳnh Như

Khoa KT & KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

23

Nguyễn Đăng Điệp

Khoa KT & KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

24

Trần Ngọc Dũng

Khoa KT & KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

25

Đào Trọng Kiên

Khoa KT & KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

26

Lê Đức Long

Khoa KT & KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

27

Nguyễn Ngọc Anh

Khoa KT & KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

28

Phạm Ngọc Quỳnh

Khoa KT & KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

29

Đỗ Văn Chiến

Khoa KT & KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

30

Phạm Công Tiến

Khoa KT & KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

31

Nguyễn Hữu Hùng

Khoa KT & KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

32

Nguyễn Thành Long

Khoa KT & KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

33

Trần Văn Xuân

Khoa KT & KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

34

Bạch Phương Thảo

Khoa KT & KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

35

Phạm Tuấn Hiệp

Khoa KT&KNCSN

Ban coi thi - TB năng khiếu

36

Lê Cảnh Khôi

Khoa KTCB

Ban coi thi - TB năng khiếu

37

Cao Hoàng Anh

Khoa QLTDTT

Ban coi thi - TB năng khiếu

38

Trương Đức Thăng

Khoa Y sinh học TDTT

Ban coi thi - TB năng khiếu

39

Tạ Hữu Hiếu

Trường PTNK Olympic

Ban coi thi - TB năng khiếu

40

Dương Thị Hòa

Khoa kiến thức cơ bản

Ban coi thi - TB thể hình

41

Đinh Thị Mai Anh

Khoa Y sinh học TDTT

Ban coi thi - TB thể hình

42

Nguyễn Thúy Sinh

Khoa Y sinh học TDTT

Ban coi thi - TB thể hình

43

Vũ Thành Long

Khoa Y sinh học TDTT

Ban coi thi - TB thể hình

44

Ngọ Thị Anh

Khoa Y sinh học TDTT

Ban coi thi - TB thể hình

45

Nguyễn Thị Thùy Dương

Khoa Y sinh học TDTT

Ban coi thi - TB thể hình

46

Nguyễn Văn Hướng

Khoa Y sinh học TDTT

Ban coi thi - TB thể hình

47

Bùi Quang Ngọc

Khoa Y sinh học TDTT

Ban coi thi - TB thể hình

48

Phạm Tuấn Dũng

Phòng CT HSSV

Ban Đón tiếp

49

Dương Thị Dung

Phòng CT HSSV

Ban Đón tiếp

50

Nguyễn Thị Minh Hương

Phòng HC, TH

Ban Đón tiếp

51

Nguyễn Quang Thịnh

Phòng HC, TH

Ban Đón tiếp

52

Ngô Kiều Diệp

Phòng HC, TH

Ban Tài chính, Ban Đón tiếp

53

Lê Thị Thùy Linh

P. KT&ĐBCLGD

Ban thanh tra

54

Đàm Trung Kiên

P. KT&ĐBCLGD

Ban thanh tra

55

Nguyễn Thị Quyên

TT. NNTH

Ban thư ký - TB kiểm dò, TB thư ký hồ sơ

56

Phạm Thanh Long

P. Đào tạo, QLKH&HTQT

Ban thư ký - TB kiểm dò, TB thư ký hồ sơ; Ban đón tiếp

57

Nguyễn Thu Hường

P. Đào tạo, QLKH&HTQT

Ban thư ký - TB kiểm dò, TB thư ký thu bài năng khiếu

58

Ngô Trang Hưng

P. Đào tạo, QLKH&HTQT

Ban thư ký - TB máy tính dữ liệu

59

Hoàng Thị Tuyết

P. Đào tạo, QLKH&HTQT

Ban thư ký - TB máy tính dữ liệu, TB thư ký hồ sơ, Ban đón tiếp

60

Ngô Trọng Hiệp

P. KT&ĐBCLGD

Ban thư ký - TB Phách

61

Dương Hải Nam

P. Đào tạo, QLKH&HTQT

Ban thư ký - TB thư ký hồ sơ

62

Ngô Xuân Mạnh

P. Đào tạo, QLKH&HTQT

Ban thư ký - TB thư ký hội đồng, TB máy tính dữ liệu

63

Đào Hồng Hà

P. Đào tạo, QLKH&HTQT

Ban thư ký - TB thư ký hội đồng, TB thư ký phục vụ chấm thi

64

Trần Trung

P. Đào tạo, QLKH&HTQT

Ban thư ký - TB thư ký hội đồng, TB thư ký phục vụ chấm thi

65

Nguyễn Đình Chung

P. Đào tạo, QLKH&HTQT

Ban thư ký - TB thư ký thu bài năng khiếu

66

Nguyễn Thế Dũng

P. Đào tạo, QLKH&HTQT

Ban thư ký - TB thư ký thu bài năng khiếu

67

Nguyễn Thị Thu Hiền

P. Đào tạo, QLKH&HTQT

Ban thư ký - TB thư ký thu bài năng khiếu

68

Nguyễn Thị Luật

P. Đào tạo, QLKH&HTQT

Ban thư ký - TB thư ký thu bài năng khiếu, TB thư ký hồ sơ; Ban đón tiếp

69

Nguyễn Thị Hoa

Phòng HC, TH

Phục vụ

70

Phạm Thanh Hảo

Phòng HC, TH

Phục vụ

71

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phòng HC, TH

Phục vụ

72

Tạ Đức Phượng

Phòng HC, TH

Phục vụ

73

Đặng Thúy Kiên

Phòng HC, TH

Phục vụ

74

Lê Thị Thương

Phòng HC, TH

Phục vụ

75

Phạm Thị Trang

Phòng HC, TH

Phục vụ

76

Trương Thị Hồng Liên

Phòng HC, TH

Phục vụ

(Tổng danh sách có 76 cán bộ)

Toàn bộ quyết định

Chuyên mục tin tức