Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 28 tháng 5 năm 2018
  Đăng nhập
TKB tuan 32

tkb

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY      
 
       
BỘ MÔN: Y SINH TDTT                                  
  TUẦN: 32 TỪ NGÀY: 06/03/2017 ĐẾN NGÀY: 11/03/2017      
  HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2016-2017            
  THỨ 2 3 4 5 6   7        
TIẾT            
1 + 2 Chào cờ đầu tháng họp ban cố vấn với SV TDCB K49 K11 H21(TH) SL K51 K5,6 E5 VS K52 L1 E7        
    Mai Anh, Ngọ Anh, Ngọc Chi,        
    SL K51 K9,10,11 E5 TDCB K49 K11 H21 SL K51 K1,2 E6        
    Ngọc Mai Anh, Long        
        XBTT K52 K11 H21(TH)        
        Mai Anh. Trang.        
                 
                 
                 
                 
3 + 4 VDTL K50 K11 H45 DTH K49 K11 H21 YH K50 KHL E3 DTH K49 K11 H21          
Trang. Thăng, Ngọc Thăng,          
YH K50 KHL E3   SL K51 k12 E5 SL K51 K57,8 E5 VS K52 L1 E7        
Ngọc   Long Ngọc Chi,        
      YH K50 K11,12 E3 SL K51 K3,4 E6        
      Mai Anh Huyền        
                 
                 
                 
                 
5 + 6 YH K50 K11,12 E3   15h30 họp chuyên môn   VS K52 K11 E7        
Mai Anh       Chi,        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
7 + 8   VDTL K50 K11 H45 (TH)              
  Trang. Ngọ Anh.              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
9 + 10                  
                 
                 
                 
TRƯỞNG BỘ MÔN   TT        GV GD CT  TT        GV GD CT GIÁO VỤ BỘ MÔN      
   1 :   Ngọc 10      9 :   Long 4        
             2 :   Chi 6    10 :   Thăng 4                    
             3 :   Mai Anh 10    11 :    Hưng                      
             4 :   Ngọ Anh 4    12 :   -                      
ThS. Bùi Quang Ngọc    5 :   Sinh      13 :   -     ThS. Nguyễn Thu  Trang      
   6 :   Huyền 2    14 :   -          
             7 :   Trang 6    15 :   -                      
             8 :   Quý     Tổng: 46                    
                                         
                                         
  TT 2 1 1,5 Tổng Tổng   Gio coi thi Tong   coi thi cn                    
  1 # 0 0 10 15   0 0   0                    
  2 0 0 6 6 7,2   0 0   0                    
  3 4 2 4 10 12,8   0 0   0                    
  4 0 2 2 4 4,4   0 0   0                    
  5 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  6 2 0 0 2 3   0 0   0                    
  7 0 6 0 6 6   0 0   0                    
  8 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  9 4 0 0 4 6   0 0   0                    
  10 0 0 4 4 4,8   0 0   0                    
  11 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  12 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  13 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  14 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  15 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  Tổng 46 59,2   0 0                        
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           

Viết bởi: bmysinhhoc
Ngày Viết: 04/03/2017
Số lần xem: 181

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com