Phiếu bổ sung lý lịch viên chức

Phòng Hành chính, Tổng hợp thông báo đến các đơn vị trong Nhà trường về việc nộp bổ sung hồ sơ cán bộ. Đề nghị các đồng chí Trưởng đơn vị phổ biến, quán triệt thực hiện đúng, đầy đủ nội dung trong Thông báo nộp về Phòng Hành chính, Tổng hợp (đ/c Lê Thị Thanh Thảo) trước ngày 22/01/2021. Mẫu đơn đăng ký theo tệp đính kèm. Trân trọng./.

Thông báo thi giảng viên chính năm 2020

Kính đề nghị các đồng chí giảng viên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch GVC năm 2020 hoàn thiện hồ sơ theo quy định, nộp tại Phòng Hành chính, Tổng hợp hạn cuối ngày 15/5/2020 (đ/c Lê Thị Lan Chi tiếp nhân). Trân trọng!

Trang 2/3 | Số bài viết: 25
Chuyên mục tin tức