Tiếng Anh-English
Ngày 19 tháng 10 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Quản Trị
Phòng Tài vụ
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Kết quả học tập sinh viên
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chức năngPhòng Tổ chức cán bộ  
Lịch sử hình thành và phát triển phòng Tổ chức cán bộ
Thứ ba, 04:46' 13/03/2018

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

1.    Thông tin Phòng Tổ chức cán bộ:

-    Tên gọi: Phòng Tổ chức cán bộ

-    Địa chỉ: Tầng 3 nhà hiệu bộ Trường ĐH TDTT Bắc Ninh

-    Số điện thoại: 0222.22.17.264

2.    Lịch sử hình thành và phát triển:

Phòng Tổ chức cán bộ của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh được thành lập ngay từ khi Trường Trung cấp Thể dục thể thao ra đời ngày 25/09/1959 (tiền thân của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh ngày nay). Trong quá trình trưởng thành và phát triển của Nhà trường, Phòng đã trải qua nhiều tên gọi khác nhau:

- Phòng Tổ chức - Tài vụ.

- Phòng Tổ chức - Cán bộ (thành lập theo Quyết định số: 155 QĐ/UBTDTT-TC ngày 19 tháng 12 năm 1998 của Ủy ban Thể dục thể thao).

- Phòng Tổ chức - Công tác sinh viên.

- Phòng Tổ chức cán bộ (thành lập theo Quyết định số 320/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

3.    Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức cán bộ:

3.1. Chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ có chức năng tham mưu, giúp việc Ban Giám hiệu về công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ và pháp chế; chế độ chính sách; thi đua, khen thưởng đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Trường.

3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện công tác tổ chức bộ máy

-    Xây dựng quy hoạch, đề xuất phương án kiện toàn, cải cách tổ chức bộ máy của Trường và các đơn vị thuộc Trường;

-    Phối hợp với các đơn vị xây dựng chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường; kiểm tra việc thực hiện Quy chế tổ chức hoạt động của Trường và xây dựng các văn bản liên quan đến công tác tổ chức - cán bộ của Trường;

-    Phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định các quy chế, quy định, nội quy của Trường và của các đơn vị, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thực hiện công tác quản lý nhân sự

-    Xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển đội ngũ công chức, viên chức hàng năm và từng giai đoạn. Thực hiện công tác quản lý nhân sự của Trường;

-    Hướng dẫn các đơn vị xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; tổng hợp, thẩm định vị trí việc làm trình Ban giám hiệu phê duyệt;

-    Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng, tiếp nhận viên chức, ký hợp đồng và thuyên chuyển công tác, chấm dứt hợp đồng lao động. Phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá hết thời gian tập sự, thử việc, trợ giảng đối với viên chức;

-    Xây dựng và trình Ban giám hiệu ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh quản lý các đơn vị. Thực hiện công tác quy hoạch và quy trình bổ nhiệm chức danh quản lý các đơn vị;

-    Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức,viên chức từng năm, từng giai đoạn;

-    Thực hiện công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức, thi đua - khen thưởng hàng năm và định kỳ theo quy định;

-    Tổ chức theo dõi và thực hiện công tác kỷ luật công chức, viên chức, người lao động của Trường;

-    Thực hiện công tác quản lý hồ sơ, lý lịch công chức, viên chức và người lao động của Trường theo quy định của pháp luật;

-    Tham mưu cho Ban giám hiệu về phân cấp quản lý và hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị về công tác quản lý nhân sự. Theo dõi, tổng hợp, xác nhận ngày công lao động; kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động của công chức, viên chức, người lao động theo quy định của Trường và của pháp luật.

3. Thực hiện công tác chế độ, chính sách

-    Cập nhật và phổ biến các văn bản liên quan và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động của Trường;

-    Thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khác đối với công chức, viên chức, người lao động theo qui định;

-    Quản lý sổ và cấp sổ bảo hiểm xã hội, theo dõi thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội của công chức, viên chức của Trường; làm thủ tục nghỉ hưu cho viên chức thuộc Trường;

-    Thực hiện các quy trình cử công chức, viên chức đi học, thăm quan học tập trong và ngoài nước, dự thi nâng nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và pháp chế

-    Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Trường;

-    Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức của  Trường;

-    Phối hợp với các đơn vị của Trường, chính quyền địa phương và các cơ quan an ninh để làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

-    Theo dõi, tổng hợp và nắm vững tình hình tư tưởng của công chức, viên chức của Trường để kịp thời báo cáo Lãnh đạo Trường và đề xuất biện pháp giải quyết những vướng mắc về tư tưởng của công chức, viên chức và những hiện tượng tiêu cực mới nảy sinh;

-    Phối hợp với các đơn vị có liên quan để giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức, viên chức thuộc Trường;

-    Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản theo chức năng, nhiệm vụ.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

4.    Cán bộ đơn vị qua các thời kỳ

4.1      Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT

Họ tên

Chức vụ

Thời gian công tác

1.             

Ông Lê Văn Hoan

Trưởng phòng

Trước 1975

2.             

Ông Phạm Văn Quyền

Trưởng phòng

Từ 1975 - 1978

3.             

Ông Vũ Đình Học

Phó trưởng phòng

Từ 1975 - 1978

4.             

Ông Lê Quang Minh

Trưởng phòng

Từ 1979 - 1988

5.             

Bà Nguyễn Thị Thuật

Phó trưởng phòng

Từ 1978 - 1981

6.             

Ông Nguyễn Xuân Dương

Trưởng phòng

Từ 1988 - 1998

7.             

Ông Phạm Đình Bẩm

Trưởng phòng

Từ 1998 - 2001

8.             

Ông Phạm Tắc

Phó trưởng phòng

Từ 1980 - 2002

9.             

Ông Phạm Ngọc Chí

Trưởng phòng

Từ 2002 - 2009

10.         

Ông Trịnh Hồng Sơn

Trưởng phòng

Từ 2009 - 2012

11.         

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng phòng

Từ 2014 - Nay

12.         

Bà Nguyễn Thị Thanh Huế

Phó Trưởng phòng

Từ 2017 - Nay

 

4.2      Cán bộ đơn vị hiện tại

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn văn Tuấn

Trưởng phòng

Thạc sĩ

Phụ trách điều hành chung, trực tiếp tham mưu các công việc:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức;

- Quy chế tổ chức và hoạt động, làm việc, các quy định của nhà trường;

- Tuyển dụng công chức, viên chức;

- Tiếp nhận, điều động, bố trí, phân công công tác đối với công chức, viên chức; bảo vệ chính trị nội bộ;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức công chức, viên chức;

- Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức;

- Quản lý, nhận xét, đánh giá, thi đua khen thưởng công chức, viên chức;

- Các công việc khác do lãnh đạo phân công.

0912.390.899

nvtuan13@gmail.com

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huế

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ

Giúp việc Trưởng phòng chỉ đạo mảng công việc của đ/c Bùi Văn Cương. Tham mưu giúp việc Trưởng phòng các công việc:

- Tuyển dụng công chức, viên chức; Tiếp nhận, điều động, bố trí, phân công công tác đối với công chức, viên chức;

- Thực hiện chế độ về tiền lương; nâng ngạch, kéo dài công tác;

- Kỷ luật, thôi việc cán bộ;

- Công tác pháp chế;

- Soạn thảo các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công;

- Các công việc khác do lãnh đạo phân công.

0904.386.236

nuocmuacuoi@gmail.com

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Cương

Chuyên viên

Cử nhân

Tham mưu các công việc:

- Thực hiện chế độ BHXH, hưu trí và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật;

- Hợp đồng lao động, khoán việc, ngoài giờ;

- Quản lý hồ sơ cán bộ;

- Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác tổ chức cán bộ;

- Soạn thảo các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công;

- Các công việc khác do lãnh đạo phân công.

0985.125.400

buivancuong.upes1@gmail.com

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Lan Chi

Chuyên viên

Cử nhân

Tham mưu các công việc:

- Nhận xét, đánh giá công chức, viên chức;

- Thi đua - Khen thưởng công chức, viên chức;

- Quản lý phần mềm quản lý nhân sự;

- Tổng hợp, thống kê;

- Soạn thảo các văn bản của phòng;

- Văn thư lưu trữ;

- Cộng tác viên tin học;

- Các công việc khác do lãnh đạo phân công.

0973.017.139

lanchi48ctxh@gmail.com

 

5.    Các thành tích đạt được

1

Tập thể Lao động xuất sắc năm 2014

Quyết định số 3006/QĐ-BVHTTDL ngày 16/9/2014

2

Bằng khen của Bộ trưởng (nhân dịp 55 năm TL trường)

Quyết định số 3993/QĐ-BVHTTDL ngày 03/12/2014

3

Tập thể Lao động xuất sắc năm 2015

Quyết định số 3598/QĐ-BVHTTDL 23/10/2015

4

Bằng khen bộ 2 năm HTXS nvu 2015

Quyết định số 3599/QĐ-BVHTTDL 23/10/2015

5

Tập thể Lao động xuất sắc năm 2016

Quyết đinh 3299/QĐ-BVHTTDL 19/9/2016

6

Bằng khen bộ 2 năm HTXS nvu 2017

Quyết đinh số 3593/QĐ-BVHTTDL,ngày 22/9/2017

7

Tập thể Lao động xuất sắc năm 2017

Quyết định sô 3592/QĐ-BVHTTDL,ngày 22/9/2017

 

6.    Một số hình ảnh của đơn vị

Tập thể cán bộ phòng Tổ chức cán bộ

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Nghị định Số: 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế (12/03/2018)
 ▪  Thông báo mở lớp tổ chức khóa đào tạo kiểm định viên KĐCLGDĐH&TCCN (khóa 20) (02/03/2018)
 ▪  Thông báo về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” năm 2018 (17/01/2018)
 ▪  Thông báo về việc nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2017 (21/12/2017)
 ▪  Thông báo về việc tổ chức, triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung lý lịch cán bộ, viên chức (30/11/2017)
 ▪  Thông báo về việc tuyển ứng viên Chương trình cố vấn thể thao toàn cầu năm 2018 (09/11/2017)
 ▪  Công văn thông báo lịch thi GVC (03/11/2017)
 ▪  Thông báo về việc đăng ký lớp bồi dưỡng giảng viên chính (03/10/2017)
 ▪  Thông báo về việc đề nghị xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục" năm 2017 (18/09/2017)
 ▪  Thông báo thi thăng hạng Giảng viên chính (hạng II) (01/09/2017)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com