kyû nieäm 60 naêm thaønh laäp

tröôøng ñaïi hoïc theå duïc theå thao baéc ninh

coøn 4 ngaøy

Chuû tòch hoà chí minh

vôùi theå duïc theå thao

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Oanh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Ngày 4/12/2019, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Phương Oanh về đề tài: ng dụng phương pháp dạy học bằng sơ đồ đối với môn học Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất cho sinh viên Trường  Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh chuyên ngành Giáo dục học  mã số  9140101

Nhiều sinh viên Nhà trường giành huy chương SAE Games 30 tại Philippines

Tính đến ngày 3/12/2019, sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đã giành được 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng tại SAE Games 30 ở Philippines.

Danh sách sách và tác giả

Trung tâm Thông tin, Thư viện giới thiệu tới độc giả danh sách sách và tác giả từ năm 2006 đến năm 2017

kyû nieäm 60 naêm thaønh laäp

tröôøng ñaïi hoïc theå duïc theå thao baéc ninh

coøn 4 ngaøy

Chuû tòch hoà chí minh

vôùi theå duïc theå thao

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, ngày 01 tháng  3 năm 2019 Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã ban hành thông báo số 92/TB-TDTTBN về việc tổ chức tuyển sinh Cao học năm 2019, thời gian nhận hồ sơ thi tuyển sinh đến hết ngày 15/5/2019.